• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

ActualiteitenUitgangspunten restauratieregeling 2019/2020 bekend

Het ministerie van OCW werkt aan de vormgeving van een subsidieregeling voor rijksmonumenten.
Dat doet OCW niet alleen, maar samen met de VNG, het IPO en het NRF. Ook de FIM is hierbij betrokken. De uitgangspunten van deze regeling delen wij graag met onze leden, zodat potentiële subsidieaanvragers zich alvast kunnen voorbereiden. De regeling wordt in april of uiterlijk mei gepubliceerd. De aanvraagperiode voor de subsidie sluit op 15 september. 

Najaars-ALV op woensdag 31 oktober 2018

FIM-leden zijn op woensdag 31 oktober te gast bij Kasteel Heeze voor de Najaars-ALV. Op deze prachtige locatie in de buurt van Eindhoven zal het bestuur de leden bij praten over lopende zaken en om hun input vragen op de evaluatie van Erfgoed Telt. Ook zullen leden geinformeerd worden over de plannen rondom een 'Erfgoed Deal'. 

Terugblik Tweede Kamer-debat Erfgoed Telt

Dinsdag 11 september vond in de Tweede Kamer een debat plaats met OCW-minister Ingrid van Engelshoven over haar erfgoedbeleid in de aankomende jaren. Zoals verwacht was het hete hangijzer de omzetting van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumentenpanden in een subsidieregeling voor particuliere eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten. FIM blikt terug op het debat.  

Reactie van de FIM op de beleidsbrief Erfgoed Telt

Eind juni heeft de minister van OCW haar beleidsbrief Erfgoed Telt naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin gaat de minister specifieker in op het erfgoedbeleid. Het bestuur van de FIM heeft op 6 september jl. per brief een officiele reactie gegeven op de plannen van de minister. 
 

FIM Jaarverslag 2017 - 2018 gepubliceerd

Het jaarverslag 2017-2018 van de Federatie is vorige maand gepubliceerd en nu te downloaden.

Beleidsbrief Erfgoed Telt gepubliceerd

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met de beleidsbrief Erfgoed Telt (stelselherziening) en de besteding van 325 miljoen euro in erfgoed. De Federatie is uiteraard zeer verheugd met deze extra impuls in onze sector. Veel punten uit ons vorig jaar gepresenteerde Visiedocument en Manifest hebben hun weg gevonden in het nieuwe erfgoedbeleid van de cultuurminister. 

Cultuurminister maakt selectie extra restauratiesubsidies 2018 bekend

Minister van Engelshoven heeft op 12 juni bekend gemaakt welke restauratieprojecten in aanmerking komen voor subsidie vanuit de extra toegezegde middelen voor 2018. In totaal is er bijna 34 miljoen toegewezen aan 29 projecten. Zoals bekend hebben lijsten van de FIM en IPO als input voor de verdeling van de gelden gediend.

Verdeling extra middelen restauraties 2018

Tijdens de afgelopen ALV is uitvoerig gesproken over de verdeling van de extra middelen voor restauraties van monumenten in 2018. Minister Van Engelshoven heeft hiervoor 30 miljoen euro beschikbaar. FIM heeft zich actief bemoeid met het samenstellen van een restauratie-projectenlijst. 

Conclusies en aanbevelingen FIM expertmeetings

FIM heeft in het najaar van 2017 enkele expertmeetings georganiseerd in het kader van de herijking van het stelsel voor de monumentenzorg. Het bestuur van de FIM heeft van dit proces gebruik gemaakt om samen met een aantal vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties - en waar nodig ook met deskundigen van daarbuiten - bijeen te komen om te reflecteren op een aantal (mogelijke) knelpunten in de erfgoedzorg.

Standpunt FIM inzake fiscale aftrek

Een van de thema’s die thans actueel zijn in het kader van Erfgoed telt! is de fiscale aftrek. In 2016 heeft de FIM met succes gestreden tegen de voorgenomen bezuiniging van 25 miljoen euro die zich vertaalde in de afschaf van de fiscale regeling voor onderhoudskosten aan monumentenpanden. Met de stelselherziening op komst, is het onderwerp weer actueel geworden. 

Algemene Ledenvergadering woensdag 18 april 2018

De Zuidervermaning in Westzaan is de locatie voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 april.

Volg de FIM via twitter!

Het bestuur van de FIM gaat via twitter haar leden en de buitenwacht informeren over relevant nieuws en onderwerpen die de instandhouding van cultureel erfgoed aangaan.
 

Inventarisatie restauraties en brief aan minister OCW

Eind oktober heeft het FIM-bestuur haar leden benaderd met het verzoek mee te werken aan een inventarisatie van restauraties die in 2018 gestart kunnen worden. De uitkomsten van deze inventarisatie heeft de FIM verwerkt in een brief die in december aan de minister van OCW is aangeboden.

FIM visiedocument overhandigd aan nieuwe minister OCW

Op het Nationaal Monumentencongres in Leeuwarden heeft de erfgoedsector voor het eerst kennis gemaakt met de nieuwe bewindspersoon van OCW, mevrouw Ingrid van Engelshoven. FIM-bestuurslid Karel Loeff maakte van de gelegenheid gebruik om de minister ons visiedocument "Erfgoed in transitie" te overhandigen.

FIM Najaarsvergadering woensdag 8 november 2017

Voor de Najaarsvergadering zijn we dit jaar te gast op een bijzondere locatie van FIM-lid Stadsherstel Historisch Rotterdam: het molencomplex en Karottenfabriekje aan de Kralingse Plas in Rotterdam. 

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.