• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

ActualiteitenFIM pleit voor toevoeging monumentenzorg aan steunmaatregelen getroffen sectoren

Het bestuur van de Federatie heeft waardering voor de inzet van het Kabinet om generieke steunmaatregelen te nemen voor organisaties en ondernemers die getroffen worden door de maatregelen om de Corona-crisis in te dammen.  Het heeft ons echter onaangenaam getroffen dat bij de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) de bsi-code 9103 Monumentenzorg ontbreekt. Juist deze regeling zou veel kunnen betekenen voor - vooral de kleinere - erfgoedorganisaties in ons land, die zoveel erfgoed in stand houden en presenteren. De FIM pleit in haar brief d.d. 30 maart er met kracht voor om de bsi-code 9103 voor Monumentenzorg alsnog op te nemen.

Online enquête financiële gevolgen coronacrisis

De FIM heeft op 18 maart een vragenlijst rondgestuurd als eerste inventarisatie van de gevolgen van de coronacrisismaatregelen voor de erfgoedsector. Toen is aangekondigd dat er op korte termijn een online enquete specifiek naar de financiële gevolgen van de coronacrisis zou worden nagezonden. Deze enquete staat nu online. 

Eerste resultaten inventarisatie gevolgen Corona-crisis

Vorige week heeft de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) een vragenlijst rondgestuurd onder alle leden om een eerste inventarisatie te kunnen maken naar de gevolgen voor de erfgoedsector. De resultaten worden gebruikt om de overheid te adviseren bij het nemen van specifieke maatregelen voor de sector die niet zijn op te vangen met de generieke steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen. De resultaten hiervan zijn inmiddels met de RCE en OCW gedeeld. 

Inventarisatie gevolgen corona-crisis voor de erfgoedsector

Ongetwijfeld heeft u al maatregelen getroffen voor uw organisatie als gevolg van de Corona-crisis. Deze crisis, en de maatregelen die daarvoor uitgevaardigd zijn, kunnen voor een aantal erfgoedorganisaties verstrekkende gevolgen hebben, zeker als de maatregelen langere tijd van kracht blijven. Het bestuur van de FIM wil daarom graag op korte termijn inventariseren welke gevolgen de Corona-crisis heeft binnen de erfgoedsector. Hiervoor hebben we een aantal inventarisatievragen opgesteld, zie verder onderstaand bericht. 

Werkconferentie over de SIM-evaluatie: vrijdag 20 maart in Zeist

Op vrijdag 20 maart a.s. organiseert het bestuur van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) een speciale werkconferentie over de aanstaande evaluatie van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) van het rijk. De locatie van deze bijeenkomst is het Koetshuys van de Evangelische Broedergemeenschap in Zeist vanaf 12.30 uur (met lunch) tot 16.30 uur met aansluitend een borrel. 

Uitgangspunten restauratieregeling 2019/2020 bekend

Het ministerie van OCW werkt aan de vormgeving van een subsidieregeling voor rijksmonumenten.
Dat doet OCW niet alleen, maar samen met de VNG, het IPO en het NRF. Ook de FIM is hierbij betrokken. De uitgangspunten van deze regeling delen wij graag met onze leden, zodat potentiële subsidieaanvragers zich alvast kunnen voorbereiden. De regeling wordt in april of uiterlijk mei gepubliceerd. De aanvraagperiode voor de subsidie sluit op 15 september. 

Najaars-ALV op woensdag 31 oktober 2018

FIM-leden zijn op woensdag 31 oktober te gast bij Kasteel Heeze voor de Najaars-ALV. Op deze prachtige locatie in de buurt van Eindhoven zal het bestuur de leden bij praten over lopende zaken en om hun input vragen op de evaluatie van Erfgoed Telt. Ook zullen leden geinformeerd worden over de plannen rondom een 'Erfgoed Deal'. 

Terugblik Tweede Kamer-debat Erfgoed Telt

Dinsdag 11 september vond in de Tweede Kamer een debat plaats met OCW-minister Ingrid van Engelshoven over haar erfgoedbeleid in de aankomende jaren. Zoals verwacht was het hete hangijzer de omzetting van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumentenpanden in een subsidieregeling voor particuliere eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten. FIM blikt terug op het debat.  

Reactie van de FIM op de beleidsbrief Erfgoed Telt

Eind juni heeft de minister van OCW haar beleidsbrief Erfgoed Telt naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin gaat de minister specifieker in op het erfgoedbeleid. Het bestuur van de FIM heeft op 6 september jl. per brief een officiele reactie gegeven op de plannen van de minister. 
 

FIM Jaarverslag 2017 - 2018 gepubliceerd

Het jaarverslag 2017-2018 van de Federatie is vorige maand gepubliceerd en nu te downloaden.

Beleidsbrief Erfgoed Telt gepubliceerd

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met de beleidsbrief Erfgoed Telt (stelselherziening) en de besteding van 325 miljoen euro in erfgoed. De Federatie is uiteraard zeer verheugd met deze extra impuls in onze sector. Veel punten uit ons vorig jaar gepresenteerde Visiedocument en Manifest hebben hun weg gevonden in het nieuwe erfgoedbeleid van de cultuurminister. 

Cultuurminister maakt selectie extra restauratiesubsidies 2018 bekend

Minister van Engelshoven heeft op 12 juni bekend gemaakt welke restauratieprojecten in aanmerking komen voor subsidie vanuit de extra toegezegde middelen voor 2018. In totaal is er bijna 34 miljoen toegewezen aan 29 projecten. Zoals bekend hebben lijsten van de FIM en IPO als input voor de verdeling van de gelden gediend.

Verdeling extra middelen restauraties 2018

Tijdens de afgelopen ALV is uitvoerig gesproken over de verdeling van de extra middelen voor restauraties van monumenten in 2018. Minister Van Engelshoven heeft hiervoor 30 miljoen euro beschikbaar. FIM heeft zich actief bemoeid met het samenstellen van een restauratie-projectenlijst. 

Conclusies en aanbevelingen FIM expertmeetings

FIM heeft in het najaar van 2017 enkele expertmeetings georganiseerd in het kader van de herijking van het stelsel voor de monumentenzorg. Het bestuur van de FIM heeft van dit proces gebruik gemaakt om samen met een aantal vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties - en waar nodig ook met deskundigen van daarbuiten - bijeen te komen om te reflecteren op een aantal (mogelijke) knelpunten in de erfgoedzorg.

Standpunt FIM inzake fiscale aftrek

Een van de thema’s die thans actueel zijn in het kader van Erfgoed telt! is de fiscale aftrek. In 2016 heeft de FIM met succes gestreden tegen de voorgenomen bezuiniging van 25 miljoen euro die zich vertaalde in de afschaf van de fiscale regeling voor onderhoudskosten aan monumentenpanden. Met de stelselherziening op komst, is het onderwerp weer actueel geworden. 

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.