• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

ActualiteitenFIM Jaarverslag 2017 - 2018 gepubliceerd

Het jaarverslag 2017-2018 van de Federatie is vorige maand gepubliceerd en nu te downloaden.

Beleidsbrief Erfgoed Telt gepubliceerd

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met de beleidsbrief Erfgoed Telt (stelselherziening) en de besteding van 325 miljoen euro in erfgoed. De Federatie is uiteraard zeer verheugd met deze extra impuls in onze sector. Veel punten uit ons vorig jaar gepresenteerde Visiedocument en Manifest hebben hun weg gevonden in het nieuwe erfgoedbeleid van de cultuurminister. 

Cultuurminister maakt selectie extra restauratiesubsidies 2018 bekend

Minister van Engelshoven heeft op 12 juni bekend gemaakt welke restauratieprojecten in aanmerking komen voor subsidie vanuit de extra toegezegde middelen voor 2018. In totaal is er bijna 34 miljoen toegewezen aan 29 projecten. Zoals bekend hebben lijsten van de FIM en IPO als input voor de verdeling van de gelden gediend.

Verdeling extra middelen restauraties 2018

Tijdens de afgelopen ALV is uitvoerig gesproken over de verdeling van de extra middelen voor restauraties van monumenten in 2018. Minister Van Engelshoven heeft hiervoor 30 miljoen euro beschikbaar. FIM heeft zich actief bemoeid met het samenstellen van een restauratie-projectenlijst. 

Conclusies en aanbevelingen FIM expertmeetings

FIM heeft in het najaar van 2017 enkele expertmeetings georganiseerd in het kader van de herijking van het stelsel voor de monumentenzorg. Het bestuur van de FIM heeft van dit proces gebruik gemaakt om samen met een aantal vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties - en waar nodig ook met deskundigen van daarbuiten - bijeen te komen om te reflecteren op een aantal (mogelijke) knelpunten in de erfgoedzorg.

Standpunt FIM inzake fiscale aftrek

Een van de thema’s die thans actueel zijn in het kader van Erfgoed telt! is de fiscale aftrek. In 2016 heeft de FIM met succes gestreden tegen de voorgenomen bezuiniging van 25 miljoen euro die zich vertaalde in de afschaf van de fiscale regeling voor onderhoudskosten aan monumentenpanden. Met de stelselherziening op komst, is het onderwerp weer actueel geworden. 

Algemene Ledenvergadering woensdag 18 april 2018

De Zuidervermaning in Westzaan is de locatie voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 april.

Volg de FIM via twitter!

Het bestuur van de FIM gaat via twitter haar leden en de buitenwacht informeren over relevant nieuws en onderwerpen die de instandhouding van cultureel erfgoed aangaan.
 

Inventarisatie restauraties en brief aan minister OCW

Eind oktober heeft het FIM-bestuur haar leden benaderd met het verzoek mee te werken aan een inventarisatie van restauraties die in 2018 gestart kunnen worden. De uitkomsten van deze inventarisatie heeft de FIM verwerkt in een brief die in december aan de minister van OCW is aangeboden.

FIM visiedocument overhandigd aan nieuwe minister OCW

Op het Nationaal Monumentencongres in Leeuwarden heeft de erfgoedsector voor het eerst kennis gemaakt met de nieuwe bewindspersoon van OCW, mevrouw Ingrid van Engelshoven. FIM-bestuurslid Karel Loeff maakte van de gelegenheid gebruik om de minister ons visiedocument "Erfgoed in transitie" te overhandigen.

FIM Najaarsvergadering woensdag 8 november 2017

Voor de Najaarsvergadering zijn we dit jaar te gast op een bijzondere locatie van FIM-lid Stadsherstel Historisch Rotterdam: het molencomplex en Karottenfabriekje aan de Kralingse Plas in Rotterdam. 

Persbericht: Manifest Monumenten leven: instandhouding loont

Onlangs is het FIM Manifest Monumenten leven: instandhouding loont aangeboden aan de kabinetsinformateur en de fracties in de Tweede kamer.

Algemene Ledenvergadering 19 april 2017

De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op Landgoed Oostbroek in Bilthoven, het hoofdkantoor van Utrechts Landschap, eveneens FIM-lid. Hieronder kunt u de agenda downloaden. 

Interview minister Bussemaker en reactie FIM-voorzitter Leo Endedijk

In het laatste nummer van het ErfgoedMagazine verscheen een interview met OCW minister Jet Bussemaker waarin zij terugblikt op haar ambtstermijn en alvast vooruit kijkt op de aankomende evaluatie van het erfgoedbeleid. FIM-voorzitter Leo Endedijk kreeg dezelfde vragen en stellingen voorgelegd en reageert hiermee op de antwoorden van de verantwoordelijk minister. Hieronder kunt u het artikel downloaden. 

Projectplan Erfgoed Telt (herijking stelsel monumentenzorg)

De afgelopen maanden hebben het ministerie van OCW en de RCE met verschillende organisaties uit het erfgoedveld - waaronder de FIM - gesproken over de procedurele inrichting van de herijking van het stelsel van de Nederlandse monumentenzorg. Het definitieve projectplan Erfgoed Telt is onlangs gepubliceerd. Hieronder kunt u het plan downloaden

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.