• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Cultuurminister maakt selectie extra restauratiesubsidies 2018 bekend

Cultuurminister maakt selectie extra restauratiesubsidies 2018 bekend

Minister van Engelshoven heeft op 12 juni bekend gemaakt welke restauratieprojecten in aanmerking komen voor subsidie vanuit de extra toegezegde middelen voor 2018. In totaal is er bijna 34 miljoen toegewezen aan 29 projecten. Zoals bekend hebben lijsten van de FIM en IPO als input voor de verdeling van de gelden gediend.

De selectielijst bestaat uit een mix van grote en kleine, en verschillende soorten monumenten (kloosters, kerken, molens en groen erfgoed) die verspreid zijn over het land. Vanwege de overvraag is er vanuit de begroting 2018 € 4 miljoen, die bestemd was voor grote monumenten, toegevoegd aan het budget zodat in totaal € 34 miljoen beschikbaar is.

Lees via deze link de brief van de cultuurminister met een overzicht van de geselecteerde projecten en een korte toelichting op de selectiecriteria. Samengevat ziet de verdeling van de extra restauratiesubsidies 2018 er zo uit:

1. De vier kerken (Naarden, Utrecht, Nijmegen, Breda) die al door de minister in de beantwoording van Kamervragen werden genoemd, ontvangen subsidie voor de volledige werkzaamheden. In feite wordt hiermee een eerder gedane politieke belofte geconcretiseerd;

2. Zestien eerste prioriteiten van de FIM-lijst zijn in de selectie van de minister terug te vinden voor het door ons opgegeven subsidiebedrag;

3. Bij drie projecten op de FIM-lijst met een tweede prioriteit is ook subsidie toegekend (Wapenveld, Winterswijk, Bloemgracht Amsterdam);

4. Vier kanjerprojecten die afkomstig zijn van de IPO-lijst zijn ook terug te vinden op de subsidielijst van 2018 (Dwingeloo, Arnhem, Venray, Oirschot);

5. Voor separate aanvragen van koepelorganisaties Mobiele Collectie Nederland en De Hollandsche Molen zijn tevens subsidies toegekend.

OCW heeft aan één of meerdere projecten van vier bij de FIM aangesloten organisaties geen toekenning gedaan. Inmiddels heeft het FIM-bestuur naar deze afwijzingen geïnformeerd. De criteria welke OCW heeft gehanteerd bij de toewijzing van subsidies staan summier in de brief. De FIM zal bij OCW nog om een nadere toelichting vragen, alvorens een beoordeling te maken.

De volgende stap zal zijn dat iedere eigenaar individueel een uitnodiging krijgt van de RCE om informatie aan te leveren, die uiteindelijk moet leiden tot een subsidiebeschikking op zo kort mogelijke termijn. Pas met deze beschikking is de toekenning van subsidie onomkeerbaar. De FIM heeft hierin geen rol overigens.

Mocht u willen reageren op dit nieuwsbericht, schroom niet een mailtje te sturen naar Leo Endedijk, voorzitter van de FIM (l.endelijk@molens.nl). Hij zal alle reacties verzamelen en deze inbrengen in de FIM-evaluatie. Deze evaluatie zal t.z.t. ook weer met de achterban gedeeld en gecommuniceerd worden. 

Inmiddels zijn de eerste gesprekken gestart over de verdeling van de extra middelen in de jaren 2019-2021. Uiteraard zullen wij onze leden hiervan op de hoogte houden.

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.