• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Inventarisatie restauraties en brief aan minister OCW

Eind oktober heeft het FIM-bestuur haar leden benaderd met het verzoek mee te werken aan een inventarisatie van restauraties die in 2018 gestart kunnen worden. De uitkomsten van deze inventarisatie heeft de FIM verwerkt in een brief die in december aan de minister van OCW is aangeboden.

Eind oktober heeft het FIM-bestaar haar leden benaderd met het verzoek mee te werken aan een inventarisatie van restauraties die in 2018 gestart kunnen worden. Achtergrond hiervan is het eenmalige bedrag van 325 miljoen euro dat het nieuwe kabinet extra wil uitgeven voor o.a. de monumenten. Daarvan moet 150 miljoen al in 2018 besteed worden, naast het reguliere geld voor onderhoud (SIM en fiscale aftrek), restauratie (via de provincies) en leningen (via het NRF).

Op dit verzoek is snel en adequaat door velen gereageerd, waarvoor onze hartelijke dank. Uw inbreng heeft geleid tot een voorlopige inventarisatie van restauraties in Nederland die op korte termijn gestart kunnen worden. Daarnaast hebben twee groepen zich gebogen over reeds ontwikkelde projecten op het gebied van maatschappelijk draagvlak en toegankelijkheid en over opleiden, kwaliteit en duurzaamheid. Deze drie onderwerpen hebben notities opgeleverd, die besproken zijn in het bestuur van de FIM. Het FIM-bestuur heeft tenslotte in bijgaande brief de conclusies aangeboden aan minister Van Engelshoven.

De eerste inventarisatie van de drie deelgebieden laat zien dat de sector direct aan de slag kan, zo is de conclusie van de FIM. Er is een vraag van minstens 140 miljoen euro op deze drie terreinen en onze inventarisatie is zeker niet compleet. Er zijn ook geen verplichtingen verbonden aan uw inbreng, maar evenmin rechten aan te ontlenen. Ongetwijfeld zijn er meer projecten, initiatieven, restauraties e.d. die op korte termijn ter hand genomen kunnen worden. Andere onderwerpen vergen meer voorbereiding en vragen om een gedegen en brede inbedding in beleid.Download via deze link de brief aan Minister van Engelshoven.

Download via deze link de brief aan Minister van Engelshoven.

Als u vragen heeft over de voortgang van de verdeling van de extra middelen, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de FIM, de heer Jephta Dullaart via dullaart@fimnederland.nl

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.