• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Terugblik Tweede Kamer-debat Erfgoed Telt

Dinsdag 11 september vond in de Tweede Kamer een debat plaats met OCW-minister Ingrid van Engelshoven over haar erfgoedbeleid in de aankomende jaren. Zoals verwacht was het hete hangijzer de omzetting van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumentenpanden in een subsidieregeling voor particuliere eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten. FIM blikt terug op het debat.  

De aanwezige Kamerleden hadden veel vragen over de regeling en verwezen naar de vele mailtjes en brieven die men had ontvangen. De kritiek van een aantal Kamerleden richtte zich met name op het uitsluiten van niet-bewoners van woonhuismonumenten. Daarnaast drongen VVD en CDA er bij de minister op aan om de 57 miljoen euro (die wordt overgeheveld van de fiscale aftrek naar de nieuwe subsidieregeling) uitsluitend ten goede te laten komen aan particuliere eigenaren. Deze partijen vroegen ook om een garantie dat geen enkele particuliere monumenten woonhuiseigenaar er met de nieuwe regeling op achteruit gaat. De minister pareerde de kritiek door te benadrukken dat een kwaliteitstoets bij de fiscale aftrek niet mogelijk is, maar dat de nieuwe regeling hier wel in voorziet. De RCE wordt namelijk belast met de uitvoering en (kwalitatieve) toetsing van de subsidieaanvragen. De minister bleef bij haar standpunt dat het uitsluiten van niet-bewoners gerechtvaardigd is, omdat voor deze groep geen sprake is van marktfalen en derhalve geen noodzaak voor subsidie. Tijdens het debat kwam de minister nog met een nieuwtje: omdat de fiscale aftrek in de periode 2018-2018 is toegenomen met 5 miljoen euro, zal ook het budget voor de subsidieregeling verhoogd worden van 57 miljoen naar 62 miljoen euro. Dit bedrag zal verdeeld worden over twee regelingen: 45 miljoen euro voor de nieuwe subsidieregeling en 17 miljoen euro voor de verhoging van de SIM. Hiermee kan het subsidiepercentage verhoogd worden van 50 naar 60% en wordt het budget voor groen erfgoed verdubbeld van 5 naar 10 miljoen euro. Ook zegde de minister toe de nieuwe regeling al in 2020, gelijktijdig met de SIM, te zullen evalueren. 

In tweede termijn werden 11 moties ingediend, waarover donderdag 13 september is gestemd. Vanuit het oogpunt voor de instandhouding van gebouwde monumenten,  zijn dit de belangrijkste moties:

  1. Motie 257 van mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie) over het aanwijzen van topensembles interieurs. Deze motie werd ontraden door de minister. Haar verzet hiertegen is opmerkelijk, want deze bevoegdheid staat in de Erfgoedwet. 
  2. Motie 255 van mevrouw Laan-Geselschap (VVD en mede ondertekend door CDA, D66, CU en SGP) over aanpassing van de nieuwe subsidieregeling waardoor verhuurders ook onder de nieuwe regeling vallen. Niet ontraden door de minister. 
  3. Motie 262 van mevrouw Geluk-Poortvliet over bestemming van het gehele budget van 62 miljoen euro voor particuliere eigenaren die nu gebruik maken van de fiscale aftrek. Ook niet ontraden door de minister. 

Motie 255 en 262 zijn aangenomen. Mevrouw Geluk vroeg aansluitend om een brief binnen één week over de uitwerking van haar motie door de minister.

Wat is nu het vervolg? Door de aangenomen moties zal de subsidieregeling op bepaalde punten worden aangepast. In principe is hiermee wel de omzetting van fiscale aftrek in een subsidieregeling een voldongen feit. Echter, de afschaffing van de fiscale aftrek is onderdeel van het nieuwe Belastingplan dat op Prinsjesdag gepresenteerd zal worden en nog door de Tweede Kamer behandeld moet worden. De Kamer heeft recht van amendement en kan derhalve de omzetting van de aftrek alsnog tegen houden. Dat ligt echter niet de lijn van de verwachting. Naar alle waarschijnlijkheid kan de Eerste Kamer alleen ja of nee zeggen tegen het Belastingplan. Hierbij kan de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting voor problemen zorgen voor het kabinet. Wordt vervolgd dus! De overige beleidsvoornemens van de minister in Erfgoed telt zijn nu in feite door de Tweede Kamer geaccordeerd en zullen het proces van uitvoering ingaan. 

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.