• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Bestuursvergadering 28 oktober 2015

Deze speciale bestuursvergadering is gewijd aan één onderwerp: de aanwijzingsprocedure van de POMs en het standpunt van de FIM hierover. 

De bestuursleden Leo Endedijk en Onno Meerstadt geven een introductie op het onderwerp. Er zitten maar liefst 5 POM’s in het FIM-bestuur, maar de FIM is niet de spreekbuis van de POM’s, dus wil het bestuur streven naar een visie die breed wordt gedragen. Beiden vinden dat de POM-regeling op zich goed in elkaar zit. In het algemeen is het veld niet tegen POM, ook omdat zowel de RCE als de bestaande POM’s het aantal organisaties met een POM-status wil vergroten.  de aangewezen POM organisaties hebben een brief gestuurd naar de minister waarin zij aangeven potentiele POM's te willen 'coachen' naar een  verdergaande professionalisering van hun organisatie. Het FIM-bestuur ondersteunt dit initiatief. 

Wat zijn de knelpunten? 
   
- Het schuurt met name bij gebrek aan heldere criteria en gebrek aan transparantie tijdens de aanwijzingsprocedure. In het veld leeft het gevoel dat aanvragende organisaties dezelfde visie moeten delen opp restauratie als de POM-commissie om in aanmerking te komen voor toekenning.

- De kritiek uit het veld is dat de POM-commissie met twee maten meet, maar de maten zijn niet bekend. Waarom krijgt de ene organisatie wel een status en de andere niet? Iedereen begrijpt dat organisaties over een bepaalde kritische massa moeten beschikken om continuïteit te kunnen garanderen, maar hoe wordt dit precies beoordeeld? Het aantal mensen in vaste dienst of aantal monumenten zegt lang niet alles. Schaalvergroting en nieuwe samenwerkingsstructuren kunnen een oplossing bieden om professionaliteit van de organisatie ook op lange termijn te waarborgen.

- Het advies van de Raad van Cultuur gaat niet in op het eigen functioneren. Toetsing en certificering wordt gedaan door dezelfde organisatie, dat wringt eveneens. Het zou verstandig zijn om certificering na 2017 (tot 2017 zal er niets veranderen in de regeling) door een externe partij te laten uitvoeren.

- Een ander probleem is de voorrangspositie van POM’s bij de BRIM en de provinciale restauratieregelingen. Bij de evaluatie van de BRIM in 2017 zal hier goed naar gekeken moeten worden. Is de voorrangspositie van POM’s nog wel te rechtvaardigen? 


Het bestuur komt dit najaar met een schriftelijke reactie op het POM-advies. 

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.