• 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03_1442909648.png
 • Foto restauratie pand Singel.jpg

Van het bestuur: najaarsvergadering 4 november 2015

Van het bestuur: najaarsvergadering 4 november 2015

Hieronder kunt u een beknopte samenvatting lezen van de belangrijkste punten die besproken zijn tijdens de najaarsvergadering. 

Op 4 november j.l. vond de najaarsvergadering van de FIM plaats. In de plebanie van de Haarlemse Sint Bavokathedraal informeerde het bestuur de aanwezige FIM-leden over de lopende dossiers. Met name over de ERM, BRIM en POM werd uitvoerig gesproken. De notulen zijn half november naar de leden gestuurd.

ERM:

In september hebben bestuursleden van de FIM een constructief gesprek gehad met ERM voorzitter Harry van Waveren over de toetreding van de FIM tot het ERM bestuur. 

De FIM is bereid toe te treden, maar wel op twee belangrijke voorwaarden: 
a) er geen verplichte certificering wordt ingesteld
b) de ERM zich meer openstelt voor de buitenwereld en samenwerkt met andere regelingen zoals de Geldersche Voet en Vereniging Restauratie Noord

Inmiddels is er een aantal maanden verstreken en ziet het FIM-bestuur een ontwikkeling die zorgen baart, namelijk de naar binnen gekeerde houding van het ERM-bestuur.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop de Uitvoeringslichtlijn Onderhoud en Beheer Groen Erfgoed tot stand is gekomen. Partijen buiten de groep aan ERM-gelieerde organisaties en opdrachtgevers zijn onvoldoende geraadpleegd, terwijl de FIM daar wel op had aangedrongen. Dat is jammer, want de FIM heeft veel waardering voor het werk dat de ERM in de afgelopen jaren heeft verricht om bestaande ‘best practices’ vast te leggen in richtlijnen die de vaklieden kunnen helpen bij het uitvoeren van werkzaamheden aan monumenten. Dit is niet de weg die wij verder willen bewandelen en daarover gaan wij graag met de ERM en een aantal andere stakeholders in gesprek. Doel van dit door de FIM georganiseerde ronde tafel gesprek is om te komen tot een breed gedeelde toekomstvisie voor kwaliteitscontrole, waar ERM een onderdeel van is. Het FIM-bestuur zal op korte termijn een voorstel doen voor de opzet en deelnemers aan dit ronde tafel gesprek.

BRIM:

De heer Endedijk begint met een toelichting op de BRIM en de belangrijkste bevindingen van de BRIM-monitor:

1. BRIM-budget gerekend over zes jaar lijkt voldoende voor meeste monumenten
2. 10% van de toegekende Brim-subsidie wordt niet benut. Deze middelen wil de minister opnieuw voor de Brim-periode 2013-2018 inzetten
3. Kleine groep van top monumenten dreigt buiten de boot te vallen.

Om de ‘grote monumenten prop’ weg te halen, heeft de minister 20 miljoen euro uit het budget van 2017-2018 naar voren geschoven. Daarmee lijkt dit probleem opgelost. Oorzaken voor de 10% onderbesteding zijn nog niet voldoende bekend. 
Alle aanvragen die aan de formele criteria voldeden zijn gehonoreerd in de BRIM ronde voor 2015. Het hoge aantal onjuiste aanvragen (20%) is een doorn in het oog van de RCE, dit levert hen veel extra werk op. RCE heeft de FIM gevraagd dit onderwerp onder de aandacht van haar leden te brengen.

Voor FIM en haar leden zijn de volgende punten van belang:

 1. Niet-aanvragers te stimuleren om toch in te dienen;
 2. De kwaliteit van de aanvragen te verbeteren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een model aanvraag of een model PIP-plan (zoals de Molenstichting heeft gedaan).
 3. FIM blijft betrokken bij het onderzoek BRIM-Groen. Belangrijk om inzicht te krijgen in de werkelijke instandhoudingsbehoefte voor groene monumenten.
 4. Nu al nadenken over toekomst van de BRIM. Hoe zorgen we dat er voldoende financiële middelen beschikbaar blijven voor de instandhouding van monumenten.
 5. Positie en belang van vrijwilligersorganisaties versterken in subsidieregelingen

De RCE is van plan om in de eerste helft van 2016 een aantal bijeenkomsten te organiseren over de BRIM. De FIM is gevraagd mee te denken over aard en opzet van deze bijeenkomsten. Wij zullen onze leden hier tzt nader over informeren. 


POM:

In september hebben de bestaande POM’s een brief gestuurd naar de minister. Hierin staat dat de aangewezen POM’s zich willen inzetten om aspirant-POM’s inhoudelijk te coachen naar een hogere kwaliteit van hun organisatiestructuur. In het FIM-bestuur zijn 5 POM’s vertegenwoordigd, maar de FIM is zeker niet de spreekbuis van de POM’s en blijft ook het belang van niet-POM’s vertegenwoordigen. Het bestuur kan zich in hoofdlijnen vinden met de belangrijkste conclusies uit het advies van de Raad van Cultuur en de eerder genoemde brief van de POM’s:

 1. Belang van uitbreiding van het aantal POM’s is gewenst als onderdeel van de professionalisering in het erfgoedveld;
 2. Kwaliteitscriteria niet aanpassen om meer POM’s te krijgen. Wel aanvragers beter begeleiden op weg naar POM-status.
 3. Administratieve lastenverlichting en voorrang bij Brim-subsidies zijn voor bestaande POM’s belangrijke voordelen.
 4. RvC wil meer inzicht in institutionele eigenaren en bepleit oprichting branchevereniging.

Tegelijkertijd constateert het FIM-bestuur de volgende knelpunten:

- gebrek aan heldere criteria en transparantie tijdens de aanwijzingsprocedure.

- het advies van de Raad van Cultuur gaat niet in op het eigen functioneren, dat vindt het bestuur een gemis. Toetsing en certificering wordt gedaan door dezelfde organisatie, dat wringt. Het zou verstandig zijn om meer gedetailleerd in te gaan op de criteria en deze transparant te maken.

- de voorrangspositie van de POM’s in de Brim zijn materieel minder van belang, nu er een overschot in de Brim zit. Maar bij de evaluatie van de BRIM in 2017 zal hier goed naar gekeken moeten worden. Is de voorrangspositie van POM’s dan nog wel te rechtvaardigen

Inmiddels hebben de heer Endedijk en mevrouw Viersen namens de FIM een gesprek gehad met ambtenaren van OCW over bovengenoemde knelpunten. De POM-commissie is van dit gesprek en de standpunten van de FIM op de hoogte gebracht.  

Medio januari 2016 komt de minister met een reactie op het POM-advies. 

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.