• 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03_1442909648.png
  • Foto restauratie  pand Singel.jpg

Wat doet de FIM?

De Federatie Instandhouding Monumenten is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, groene en mobiele monumenten.

Deze belangenbehartiging doet de FIM richting nationale en provinciale overheden, via gerichte lobby naar politici en bestuurders, maar ook door contacten met collega-organisaties. De FIM informeert overheden over urgente kwesties, en brengt (ongevraagd) advies uit over lange termijn ontwikkelingen in de sector. Onze leden hebben hierbij een cruciale rol. Zij zijn het die misstanden signaleren, geconfronteerd worden met de praktische uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving en wensen of noden hebben om hun taak naar behoren uit te kunnen oefenen. Lees hier ons visiedocument Erfgoed in transitie.

Oudezijds acherburgwal 189-195 001  na copy

 

DOELSTELLINGEN FIM:

De FIM is opgericht in december 2009 en is inmiddels uitgegroeid tot een brancheorganisatie met meer dan 40 leden. De federatie is een belangrijk platform geworden, waar leden ideeën over bescherming, het beheer en de instandhouding van monumenten uitwisselen. Bij de oprichting zijn de volgende doelstellingen opgesteld.

1. De uitwisseling van alle zaken van beleid en uitvoering inzake de bescherming, instandhouding en/of het beheer van gebouwde, archeologische, groene, en mobiele monumenten.

2. Het bepalen van gezamenlijke visies over beleid inzake bescherming, instandhouding en/of beheer.

3. Het actief uitdragen van die visies op politiek en ambtelijk niveau.

De FIM tracht dit doel te bereiken door het opzetten van een actief netwerk van personen en instanties en het uitvoeren van lobbywerk ten dienste van de doelstelling van de vereniging. Daarnaast worden er vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd, notities en aanbevelingen opgesteld en zitting genomen in diverse werkgroepen. FIM vormt zo de spreekbuis tussen monumentenorganisaties en de overheid.

SAMENWERKING
Alle belangrijke organisaties op het gebied van monumentenzorg en natuur- en landschapsbeheer zijn aangesloten. Deze directe link met het veld maakt het mogelijk om snel, adequaat en professioneel te kunnen reageren op de gevolgen van (geplande) beleidsveranderingen. De FIM is daarom goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen en de effecten die deze tot gevolg hebben.
De monumenten- en erfgoedsector is de afgelopen jaren diverser en complexer geworden. Met de stelselherziening (Erfgoed Telt)) en de Omgevingswet (2018) zal het beleid op belangrijke punten veranderen. Dit heeft invloed op de dagelijkse praktijk van het behoud en gebruik van ons cultureel erfgoed. Samenwerking is daarom hard nodig om een goed georganiseerde lobby richting Den Haag te blijven volhouden, juist nu de nieuwe wetten in werking zullen treden.


BESTUURSLEDEN FIM
Het bestuur van de FIM telt op dit moment het maximum aantal leden van 11 personen.

Voorzitter: Martine van Lier (directeur Mobiel Erfgoed Centrum)

Penningmeester: Isja Finaly (directeur beheer bij Hendrick de Keyser)

De overige bestuursleden zijn:

Leo Endedijk (hoofd belangenbehartiging De Hollandsche Molen)
Sylvia Pijnenborg (adjunct-directeur BOEi)
Eefje van Duin (lid Raad van Toezicht Heemschut)
Annelies van der Kolk (voorzitter Oude Gelderse Kerken)
Frank Migchielsen (directeur Laurenskerk Rotterdam)
Jeanine Perryck (beleidsmedewerker Geldersch Landschap en Kasteelen)
Roel Maas (lid Vakgroep Restauratie)
Bernard Ferf Jentink (directeur Stadsherstel Den Haag)

Bestuursondersteuning / ambtelijk secretaris: Jephta Dullaart (zelfstandig erfgoedprofessional)

Het belang van erfgoed

Historische gebouwen en andere cultuurhistorische locaties vormen een belangrijke band aan met ons verleden. Monumenten zijn overal om ons heen en hebben een unieke en onvervangbare waarde:

  • Monumenten zijn van grote waarde voor de Nederlandse identiteit en onlosmakelijk verbonden met de (cultuur)geschiedenis van Nederland.
  • Monumenten stimuleren economie en werkgelegenheid. De aanwezigheid van monumenten is bijvoorbeeld zeer belangrijk voor de toeristische industrie. Denk alleen al aan onze historische binnensteden, maar ook aan het kastelen- en buitenplaatsenlandschap en het agrarische erfgoed.
  • Monumenten zorgen voor een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving en een gezond investeringsklimaat. Het is zeer aantrekkelijk om te wonen en te werken in een stad met veel historisch erfgoed, kopers zijn bereid om extra te betalen voor een huis in een stad met veel cultureel erfgoed. Een leefomgeving met goed onderhouden monumenten zorgt voor een afname van criminaliteit en toename van sociale cohesie.
  • Monumenten zijn per definitie duurzaam, van grote betekenis voor de instandhouding van het restauratieambacht en daarmee gepaard gaande werkgelegenheid.

Een van de bijzondere aspecten van monumenten, is dat het ‘gebruik’ meestal gratis is: het zogenaamde freerider-effect. Monumenten zijn een publiek goed, en daarom niet in stand te houden zonder bijdragen van de overheden.

Punten van zorg

Momenteel is er een decentralisatie van de monumentenzorg gaande. De provincies zijn nu verantwoordelijk voor de verdeling van restauratiegeld van de rijksoverheid. Ieder provincie maakt daarin eigen keuzes, waardoor er diversiteit in de regelingen is ontstaan. Dit vormt voor het monumentenveld een punt van zorg; landelijk opererende organisaties krijgen met twaalf verschillende richtlijnen te maken.
Een tweede probleem is dat in afwijking met het beleid niet alle provincies het beschikbare rijksgeld matchen met eigen middelen. Er zijn zelfs provincies die het eigen restauratiebudget anders inzetten of wegbezuinigd hebben, waardoor er voor restauraties uitsluitend het rijksgeld beschikbaar is.

Eén van de belangrijkste criteria bij de verdeling van restauratiemiddelen is het percentage eigen geld dat een eigenaar in een restauratie steekt. Voor kwetsbare en economisch onrendabele monumenten is dat een onhaalbare zaak. Eigenaren van deze monumenten moeten tot 75% eigen geld investeren en zoveel middelen zijn niet met fondsenwerving binnen te halen. Het geld gaat nu naar de projecten die dat het minst nodig hebben.

Daarom pleit de FIM voor betere instrumenten om het beschikbare geld zo effectief en rechtvaardig mogelijk te verdelen. Ten tweede roept zij provincies op om te proberen zoveel mogelijk tot dezelfde restauratieregelingen te komen. De FIM stelt zich graag beschikbaar voor overleg, advies, en het leveren van informatie.

Tot slot: de gemotiveerde inzet van vrijwilligers is essentieel voor onze sector. De toenemende druk op de financiering van de instandhoudingsinspanningen door de terugtrekkende overheden rust veelal op de schouders van goedwillende vrijwilligers. Die druk wordt voor velen nu te zwaar waardoor de instandhouding van ons erfgoed sterk onder druk komt te staan. FIM zou deze belangrijke rol van vrijwilligers vertaald willen zien in  maatregelen van de overheid om de vrijwilligers te steunen en te stimuleren, bijvoorbeeld door middel van deskundigheidsbevordering op het gebied van cofinanciering, sponsoring en fondswerving. 

© 2020 FIM Nederland - Webdesign & CMS by Mulberries Agency - Sitemap

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen over de activiteiten of lidmaatschap van de FIM? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, de heer Jephta Dullaart. 

email: dullaart@fimnederland.nl

telefoon: 06-11 629 551.